جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات فاز پی جویی محدوده های مستعد پهنه پلی متال مرکزی1 واقع در استان های مرکزی و همدان

نام پروژه

مطالعات فاز پی جویی محدوده های مستعد پهنه پلی متال مرکزی1 واقع در استان های مرکزی و همدان

سال انجام پروژه

1400/5/9-1402/9/30

کارفرما

شرکت طرح توتنمند سازی بخش اکتشاف(ایمیدرو)

مدیر پروژه

مهندس محمد صیدی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی