جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات فاز اکتشاف عمومی در محدوده ساریجلو پهنه زرشوران در استان آذربایجان غربی

پهنه مورد مطالعه در بخش جنوبی نقشه زمین شناسی 1:250000 تکاب و از نظر تقسیمات کشوری مربوط به استان آذربایجان غربی می‌باشد. این منطقه دارای نواحی کوهستانی که بخش های شمالی و شمال شرقی آن دارای توپوگرافی خشن‌تری نسبت به سایر مناطق بوده و از سنگهای دگرگونی و نفوذیها پدید آمده است. سایر بخش های منطقه دارای ریخت شناسی آرام تر بوده، از نظر زمین شناسی واحدهاي تشکیل دهنده این محدوده سنگ آهک دلومیتی و دلومیت متبلور پرکامبرین(آهک جانگو تاران)، تناوب میکاشیست و کوارتزیت، واحد کنگلومرایی رسی میوسن، تراورتن و رسوبات آبرفتی را در بر میگیرد. همچنین در بخش شمالی محدوده نیز به صورت پراکنده رگه هاي سیلیسی – آغشته به اکسیدهاي آهن بصورت عدسی هائی در سنگهاي دگرگونی شیسیتی پرکامبرین و در اطراف توده میکرو گابرویی وجود دارند. رگه سیلیسی – هماتیتی که احتمالاٌ طلا دار است سطوح هوازده خیلی تیره و سطح شکست قهوهاي دارد. گسل هاي این محدوده راستاي شمال غرب – جنوب شرق و به طور فرعی شمال شرق – جنوب غرب نشان داده و اغلب موجب جابجائی سنگهاي دگرگونه پرکامبرین شده است. در طی بررسی های صحرایی، به منظور مطالعه بهتر در چند ایستگاه درزه های سیستماتیک برداشت شد که از این مطالعه درزه ها چنین برمیآید که اندازه اثر سطحی شکستگیها متفاوت از میزان 1/0 متر تا 3 متر متغیر است. عمدتاٌ درزه هاي منطقه داراي سطوح صاف، فاصله بندي به نسبت نامنظم بین 1 تا چندین ده متر هستند.

نام پروژه

ساریجلو

سال انجام پروژه

1402/07/25-1403/03/25

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

مدیر پروژه

دکتر علیرضا جعفری راد

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی