جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارائه خدمات مشاوره و انجام مطالعات زمین شناسی و تهیه نقشه زمین شناسی و آلتراسیون در مناطق مختلف کشور در مقیاس 1:25000،1:5000،1:1000

هدف از انجام این مطالعات بررسی زمین شناسی،آلتراسیون و ساختار مناطق مورد مطالعه به منظور تعیین خصوصیات زمین شناسی واحدهای سنگی و به ویژه توده های نفوذی با هدف اکتشاف کانیزایی های تیپ پرفیری(مس،مس-مولیبدن،مولیبدن،مس-طلا)وسایر عناصر همراه (طلاونقره)و همچنین شناخت سایر تیپ های کانی سازی است.

نام پروژه

آلتراسیون مس

سال انجام پروژه

1401/01/30-1403/01/30

کارفرما

شرکت مس

مدیر پروژه

دکتر رضا منصف

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها