جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات پی جویی اولیه در محدوده های جنوب شرقی کالکافی،چاه پلنگ جنوبی،عروسان و نگین بلوک ایران مرکزی

نام پروژه

مطالعات پی جویی اولیه در محدوده های جنوب شرقی کالکافی،چاه پلنگ جنوبی،عروسان و نگین بلوک ایران مرکزی

سال انجام پروژه

1395/09/13-1397/12/29

کارفرما

سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طرح توانمندسازی بخش اکتشاف

مدیر پروژه

مهندس علی هومن عربشاهی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها