جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اکتشاف مواد معدنی پلی متال در آنومالی جنوب زاهدان استان سیستان و بلوچستان

نام پروژه

اکتشاف مواد معدنی پلی منتال در آنومالی جنوب زاهدان استان سیستان و بلوچستان

سال انجام پروژه

1397/11/29-1399/11/29

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مدیر پروژه

مهندس علی هومن عربشاهی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها