جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام عملیات و خدمات اکتشافی شامل شناسائی و پی جوئی در پهنه اکتشافی کوچکعلی واقع در استان خراسان جنوبی

نام پروژه

انجام عملیات و خدمات اکتشافی شامل شناسائی و پی جوئی در پهنه اکتشافی کوچکعلی واقع در استان خراسان جنوبی

سال انجام پروژه

1397/09/06-1399/12/29

کارفرما

شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران

مدیر پروژه

مهندس علی هومن عربشاهی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها