جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام عملیات اکتشاف ژئوشیمیایی در مقیاس های 1:25000 و 1:5000 با روش های رسوب آبراهه ای،کانی سنگین،لیتو ژئوشیمیایی و مطالعات ژئوشیمیایی خاک با دانسیته مناسب،نمونه برداری و پردازش اطلاعات و تدوین گزارش بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و پیوست های آن

نام پروژه

انجام عملیات اکتشاف ژئوشیمیایی در مقیاس های 1:25000 و 1:5000 با روش های رسوب آبراهه ای،کانی سنگین،لیتو ژئوشیمیایی و مطالعات ژئوشیمیایی خاک با دانسیته مناسب،نمونه برداری و پردازش اطلاعات و تدوین گزارش بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و پیوست های آن

سال انجام پروژه

1394/07/08-1399/12/29

کارفرما

شرکت ملی مس صنایع مس ایران

مدیر پروژه

مهندس محمد صیدی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها