جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی اکتشافی و استخراجی معدن سرب و روی قله کفتران طرود

نام پروژه

طراحی اکتشافی و استخراجی معدن سرب و روی قله کفتران طرود

سال انجام پروژه

1401/1/25-1402/12/29

کارفرما

شرکت توسعه منابع انرژی توان

مدیر پروژه

دکتر میثم مقصودی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها