جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجرای خدمات فنی و مهندسی اکتشافی،آنالیز عنصری و تست های ژئومتالورژی در مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشات ژئوتکنیک در اندیس های معدنی در سطح کشور

نام پروژه

اجرای خدمات فنی و مهندسی اکتشافی،آنالیز عنصری و تست های ژئومتالورژی در مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشات ژئوتکنیک در اندیس های معدنی در سطح کشور

سال انجام پروژه

1401/5/25

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

مدیر پروژه

دکتر فرشاد رشیدی نژاد

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها