جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات شناسایی پهنه گلباف-راین واقع در استان کرمان

نام پروژه

مطالعات شناسایی پهنه گلباف-راین واقع در استان کرمان

سال انجام پروژه

1401/8/8-1402/12/29

کارفرما

شرکت طرح توانمندسازی بخش اکتشاف

مدیر پروژه

مهندس فرزاد فرهادی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها