جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پی جویی در بلوک A محدوده های امیدبخش حاصل از مطالعات فاز شناسایی در پهنه فردوس-قائن استان خراسان جنوبی

نام پروژه

پی جویی در بلوک A محدوده های امیدبخش حاصل از مطالعات فاز شناسایی در پهنه فردوس-قائن استان خراسان جنوبی

سال انجام پروژه

1400/4/20-1401/12/29

کارفرما

طرح توانمند سازی بخش اکتشاف (ایمیدرو)

مدیر پروژه

مهندس محمد صیدی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها