جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظارت عالیه بر انجام عملیات اکتشافی موضوع قرردادهای مشاوران معدنی طرف قرار داد با شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در پهنه های اکتشافی

نام پروژه

نظارت عالیه بر انجام عملیات اکتشافی موضوع قرردادهای مشاوران معدنی طرف قرار داد با شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در پهنه های اکتشافی

سال انجام پروژه

1400/08/12-1401/08/12

کارفرما

مدیریت اکتشاف مواد معدنی پایا

مدیر پروژه

مهندس علیرضا فضاییل

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها