جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کاوشنامه 3-بهار1400

مدیر مسئول:محمدرضا اسفندیاری

سردبیر:سامان نقی خانی

تعداد صفحات:68

سخن سردبیر

عقربه زمان به روال همیشگی خود چرخید تا بهاری نو را تجربه کنیم،تا دوباره به یاد آوریم بهار پس از زمستان و حیات پس از مرگ را.تا به یاد آوریم قدرت بی نظیر خداوند را.گذر زمان همواره با پیشرفت چشم گیر علم و صنعت،ارتقا تکنولوژی و به تبع آن،افزایش سطح کیفی زندگی همراه بوده است.در این بین،بهره برداری روز افزون از منابع ارزشمند زمین و مصارف گسترده انرژی،محدودیت های مختلفی را در عرصه صنعت و تولید جهانی ایجاد می کند.در این میان،علوم مهندسی اهمیت و نقش غیر قابل انکار خود را بیش از بیش به جامعه بشری نشان داده و پیوسته راه کارهای ارزشمندی را برای مقابله با گلوگاه های پیش روی عصر صنعتی ارائه داده اند.نقش چشمگیر این راه کارها را در زندگی بشر می توان در تعبیر جالب دکتر دایکس از مقوله ی مهندسی دریافت:”علم مهندسی،هنر مدلسازی مواد و مصالح که ما به خودی خود قادر به درک آنها نیستیم به اشکالی است که به تنهای قادر به تحلیلشان نیستیم و با استفاده از آنها در مقابل نیروهایی مقاومت میکنیم که نمی توانیم آنها را به درستی ارزیابی کنیم.”شرکت مهندسین مشاور کاوشگران بر آن است تا با تکیه بر پیشینه ی پر افتخار خود،و با بهره گیری از دانش متخصصین و مهندسین مجرب،همچون گذشته خدمات مهندسی خود را به جامعه ی صنعتی ارائه و بتواند سهمی هرچند اندک،اما کار،مد و سازنده را در بهره روی بیش تر از منابع و پتانسیل های موجود در جهت رضد اقتصادی و صنعتی کشور داشته باشد،که در نهایت منجر به مهم ترین هدف همگی مان خواهد شد.آبادانی سرزمین عزیزمان ایران