جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات مشاوره و نظارت بر احداث برخی از زیرساخت های کارخانه استحصال طلای زرشوران

پروژه نظارت بر زیرساخت های زرشوران شامل نظارت بر مجموع چهار پروژه اجرایی زیرساخت مجتمع طلای زرشوران می باشد که شامل ساختمان محل نگهداری مغزه های اکتشافی محدوده معدنی، سایت محل نگهداری پسماند، پروژه اصلاح رفتار خاک محدوده مخازن مازوت و احداث رسوبگیرهای دره شرقی مجتمع می باشد. همچنین علاوه بر قرارداد فوق قرارداد طراحی بعضی از ساختمان های زیرساخت و تهیه اسناد مناقصه فاز توسعه کارخانه استحصال طلای زرشوران با ظرفیت 1500 کیلوگرم در سال در شرف انعقاد می باشد

نام پروژه

خدمات مشاوره و نظارت بر احداث برخی از زیرساخت های کارخانه استحصال طلای زرشوران

سال انجام پروژه

1400/12/15-1402/03/15

کارفرما

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مدیر پروژه

مهندس احسان القاصی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی