جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
  • زیرگذرشهری امیرکبیر-شرکت ارسا سازه و نیمرخ-1391
  • نظارت بر مجموعه معادن فلات مرکزی ایران-شرکت: مهندسین مشاور کاوشگران-1398-1391
  • نظارت بر بهره برداری معدن مس نارباغی-شرکت زاگرس مس سازان-شرکت:مهندسین مشاور کاوشگران-1398-1400
  • نظارت بر مجموعه معادن فلات مرکزی ایران-شرکت: مهندسین مشاور کاوشگران-1401

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-1391

  • موسسه: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس